Algemene Voorwaarden – Haagsche Stadsfiets

Inleiding

Haagsche Stadsfiets is een organisatie die fietsen verhuurt vanaf locatie Scheveningen en Den Haag Centrum. 

Op alle offertes en huurovereenkomsten (hierna: verhuurbonnen) zijn navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het huren van één of meer fietsen dan wel het leasen van een fiets geeft de klant te kennen van deze Algemene Voorwaarden kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze Algemene Voorwaarden slechts het enkelvoud van diverse begrippen gebruikt; zij gelden echter tevens voor de meervoudsvorm ervan.

Waar in deze Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient dit tevens – voor zover van toepassing – gelezen te worden als vrouwelijke vorm.

Artikel 1 – Algemeen

 • Wij vragen geen borg om een fiets te huren.
 • Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kun je een fiets of scooter huren.
 • Voor zakelijke verhuur vragen wij geen legitimatiebewijs, maar een offerteakkoord.
 • Om een scooter te kunnen huren, dien je ouder dan 21 jaar te zijn en een geldig rijbewijs te tonen.
 • Behandel de fietsen netjes.
 • Alle fietsen zijn uitgevoerd met AXA-sloten & insteeksloten (speciale sloten).
 • Probeer de fiets zoveel mogelijk te stallen in bewaakte fietsenstallingen. Er zijn bewaakte fietsenstallingen, Biesieklettes, bij de stations en in het centrum waar je je fiets gratis kunt stallen. In het centrum zijn er speciale parkeervakken aanwezig voor jouw fiets.

Artikel 2 – Verzekering, schade, reparatie, verlies of diefstal

 • Reparaties van de fiets zijn voor rekening van Haagsche Stadsfiets, behalve als de schade het gevolg is van het gedrag van de huurder.
 • Haagsche Stadsfiets behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten als gevolg van het niet zorgvuldig gebruik maken van de fiets bij de huurder in rekening brengen.
 • Het is de huurder niet toegestaan reparaties aan de fiets te verrichten of laten verrichten door een ander dan Haagsche Stadsfiets, tenzij Haagsche Stadsfiets hiervoor toestemming geeft.
 • In geval dat er gebreken worden geconstateerd of bij diefstal en/of verlies, dienen deze per direct aan Haagsche Stadsfiets te worden doorgegeven. Dit kan binnen 24 uur per telefoon via +31(0)70 355 40 60 of per mail naar info@fietsverhuurzuidholland.nl.
 • Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor schade door nalatig gebruik, verlies of diefstal en evenzo alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling of het verkeerd stallen van een fiets.
 • De huurder dient bij diefstal de gegevens van de fiets op te vragen bij de verhuurder, aangifte te doen bij de politie, een duplicaat van het proces-verbaal persoonlijk of digitaal (info@fietsverhuurzuidholland.nl) en indien aanwezig de fietssleutel aan te leveren aan Haagsche Stadsfiets.
 • U bent verzekerd voor diefstal met eigen risico. Bij aanwezigheid van de fietssleutel, betaalt u een eigen risico van € 100,00 per gewone fiets, € 150,00 per bakfiets, € 200,00 per elektrische bakfiets, € 150,00 per elektrische fiets of € 250,00 per elektrische scooter. Mocht u de fietssleutel niet kunnen aanleveren, dan betaalt u de waarde van de fiets, bakfiets of scooter.
 • U bent verzekerd voor schade aan de fiets. Deze wordt z.s.m. gerepareerd.*

* Bij aantoonbaar misbruik brengen wij kosten in rekening
** Bij vandalisme of aantoonbaar misbruik gelden normale verkooptarieven

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Haagsche Stadsfiets kan niet aansprakelijk worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • Schade die ontstaat door enige opzet of nalatigheid van de huurder.
 • Schade wat voorkomt uit gebreken dat niet aan Haagsche Stadsfiets toegerekend kan worden.
 • Schade wanneer de huurder de fiets niet correct in gebruik heeft genomen of in gebruik heeft genomen in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
 • Haagsche Stadsfiets is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongevallen met de fiets of gevaarlijke situaties en ongevallen.
 • Haagsche Stadsfiets is niet aansprakelijk voor enige schade van het tijdelijk of helemaal geen gebruikmaken van de fiets.
 • Haagsche Stadsfiets is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden tijdens het gebruik van de fiets. Het gebruik van de fiets is geheel voor eigen risico.
 • Haagsche Stadsfiets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes gedurende het gebruik van de fiets die de huurder ontvangen heeft.

Artikel 4 – Restitutie

Zakelijke groepsverhuur

 • Wijzigingen kunnen minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven. Annuleringen kunnen minimaal 48 uur van tevoren kosteloos worden doorgegeven. Op de dag zelf verlenen wij geen restitutie en brengen wij de helft van de huur in rekening.

Particuliere verhuur

 • Bij annuleringen verlenen wij restitutie minus € 4,50 administratiekosten bij betaalde reserveringen. Dit bedrag wordt binnen 48 uur teruggestort.

Artikel 5 – Klachten

 • Eventuele klachten dienen uiterlijk 24 uur na de huur bij Haagsche Stadsfiets te worden ingediend.

Artikel 6 – Slotbepalingen/Toepasselijk recht

 • Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen aan de klant kenbaar worden gemaakt.
 • Kennelijke (schrijf-)fouten en vergissingen in de door ‘Haagsche Stadsfiets’ gepubliceerde en/of verstrekte informatie binden ‘Haagsche Stadsfiets’.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle vervoersovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Den Haag, januari 2018, en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Definitieve versie 1-5-2018